support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:

 

  
Våra tjänster förfinas
och vårt utbud växer
 


 ‹ tillbaka

Kommunikationsmatierial om Fjärrmätning

Här hittar du information om fjärrmätning för publicering i interna sammanhang för VMF och SDC.
Artikeln "Fjärrmätning ökar tillgänglighet och effektivitet” är fri att använda i sin helhet eller i valda delar. 
 
Här finns infografik och bilder som kan illustrera artikeln


Fjärrmätning ökar tillgänglighet och effektivitet

Fjärrmätningstekniken är på frammarsch. Syftet är att möta kundernas krav på förbättrad service genom ökad tillgänglighet och snabbare flöden vid mätplatserna.

Ökat öppethållande och kortare väntetider vid mätplatserna ger större flexibilitet i transportplaneringen. På så sätt kan de nya mätningsteknikerna bidra till en logistikoptimering som ger vinster, såväl ekonomiskt som miljömässigt.
 
– Virkesmätningen är en central del av skogsnäringens logistik. Därför måste den hela tiden effektiviseras för att branschens internationella konkurrenskraft ska kunna upprätthållas, säger Anders Rixon, VD för SDC.
 
Två teknikspår
Skogsnäringen har satsat betydande resurser på sådan teknikutveckling. Två typer av mätteknik har etablerats, dels ”Fjärrmätning” som bygger på kamerateknik, dels ”Automatisk travmätning” där såväl kameror som laserteknik används, se faktarutor. Att praktiskt driva detta effektiviseringsarbete är en stor utmaning som påverkar SDCs och VMFs framtida verksamhet.
 
Virkesmätning på distans
Fjärrmätningen bygger på att ett antal kameror tar bilder på virkestravarna då lastbilen kommer till mätplatsen. Bilderna sänds digitalt till en bildmätningscentral där en virkesmätare utför mätning av volym och andra parametrar. Chaufförerna behöver inte invänta mätresultaten utan kan köra vidare så snart bilderna tagits samt identitetsuppgifterna (virkets märkning) och sortiment godkänts av virkesmätaren. Det innebär att bilens stopptid kan halveras jämfört med manuell mätning.
 
Fler öppna stationer
Vid fjärrmätning kan en enda fjärrmätningscentral ta hand om flera olika mätstationer. Även om dessa stationer inte är bemannade kan de alltså vara öppna. På så sätt kan fjärrmätningstekniken vara lönsam på platser där det annars inte vore ekonomiskt försvarbart att investera i virkesmätning. Ytterligare en fördel är att den nya tekniken ger högre trovärdighet i virkesaffären eftersom bilderna på varje leverans sparas en tid och kan analyseras igen vid behov.
 
Nödvändig kostnadseffektivisering
Införandet av fjärrmätningen är en del i arbetet med att kostnadseffektivisera virkesmätningen och kommer i vissa att leda personalminskningar. Effektiviseringen ska ses som en nödvändig åtgärd för att möta uppdragsgivarnas krav och därmed långsiktigt trygga verksamheten. Den typen av rationalisering sker inom samtliga delar av skogsnäringen.
 
Fjärrmätningen kommer att utföras av de erfarna virkesmätare som redan finns i organisationerna. Sannolikt kommer jobben att upplevas som mer varierande och stimulerande eftersom tanken är att arbetsuppgifterna ska växla mellan traditionell bryggmätning och bildmätning.
 
Snabb tillväxt väntas
I landet finns nu nio mätstationer som tillämpar fjärrmätning och vid Bravikens Pappersbruk finns en stor anläggning för automatisk travmätning. SDC räknar med att det under 2015-2016 kommer att byggas ytterligare 30-40 bildmätningsanläggningar i Sverige, och på sikt många fler.

Birger Risberg_låg.jpg

Ladda ner bild
– Såväl kamerateknik som laserteknik har introducerats i kommersiell drift, med betydligt snabbare virkesflöden som följd. Vi står nu inför ett teknikgenombrott, säger Birger Risberg, VD för virkesmätningsföreningen VMF Nord.


Ladda ner bild

– Den teknik för virkesmätning som vi nu efter flera års utveckling kan etablera på allt fler mätplatser är absolut nödvändig för att vi inom virkesmätningen ska bidra till effektiviseringen av logistikkedjan för skogsråvaran. Fördelarna är många. Samtidigt som vi får ny teknik kommer virkesmätningen även att attrahera nya, teknikintresserade människor till våra organisationer i framtiden, vilket inte är minst viktigt, säger Johan Svensson VD för VMF Syd.

 Ladda ner bild

- Virkesmätning handlar om förtroende. Att använda beprövad teknik för att även framåt säkra rationell mätning av god kvalité är självklart. Bildmätningen är exempel på en sådan. Kunderna får en snabbare mätning som kan ske dygnet runt, och VMF personal får en bättre arbetsmiljö och en breddad kompetens. Detta ser jag som ett första steg mot en än mer automatiserad mätning, något som kan locka ny kompetens till virkesmätningen och ge kunderna större nytta, säger Katarina Movitz, VD för VMF Qbera.

 

 


Ladda ner bild
– Den nya bildmätningstekniken ger oss möjligheter att göra virkesmätningen mer kostnadseffektiv och vi har därför lagt en plan för att på sikt installera sådana anläggningar vid samtliga terminaler. För att tekniken ska kunna utvecklas vidare är det viktigt den installeras i stor skala i branschen som helhet, vilket jag tror kommer att ske, säger kundförsörjningschef Henrik Sakari på SCA Skog.
 

Östersund servar sex mätstationer
Från VMFs bildmätningscentral i Östersund hanteras virkesmätningen även för de obemannade eller tidvis bemannade mätstationerna i Bastuträsk, Töva, Östavall, Krokom, Hoting samt vid Fyrås Trä i Hammerdal. Vid centralen i Östersund är fem virkesmätare anställda, vilka fått särskild utbildning i bildmätning.
- Vi startade i december 2014 och efter normala inkörningsproblem har vi nu bra flyt i processen. I veckan före påsk hade vi ett riktigt högtryck i mätningen med nästan 400 stycken på ett dygn, men det gick ändå bra att hantera, säger virkesmätaren Peter Spångberg, som är ansvarig för VMF Nords bildmätningsprojekt.
Det snabba genomflödet för lastbilarna, med stopptiden på bara 2- 3 minuter, ger en betydande effektiviseringsvinst.
- Ändå är vi bara i början av teknikutvecklingen. Jag är övertygad om att det här konceptet kommer att bli ännu effektivare i framtiden, säger Peter Spångberg.
 
Automatisk travmätning på Braviken
Sedan januari 2015 är en anläggning för automatisk travmätning av granmassaved i full drift vid Bravikens pappersbruk. Mätningen av virketravarna sker medan lastbilarna rullar fram genom mätstationen. Hela processen tar cirka två minuter, inklusive registrering, automatisk mätning av volym och virkesmätarens kvalitetsbedömning.
Konceptet bygger på optisk mätning med linjelasrar, 3-D kameror med specialoptik och avancerad bildanalys.  Tekniken typgodkändes av VMK-nämnden i december 2014.  Bedömningen är att automatisk travmätning är ett bra utvecklingsspår särskilt för större mätningsanläggningar, där de högre investeringskostnaderna kan slås ut på större virkesvolymer. Holmen räknar med att lasertekniken på sikt ska kunna användas även för sågtimmer.

Skriv ut sidan


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn