support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:


 ‹ tillbaka

Mäthusets utförande

2.1 Mäthuset
Mäthuset bör vara utfört i två våningar och så stort att det rymmer nödvändiga lokaler för virkesmätare, åkare och eventuell arbetsledning. Mätkontoret bör placeras i den övre våningen. Vid fönster på mäthusets långsidor beaktas risken för sönderslagna rutor. Taköverhäng längs mäthusets långsidor bör göras så stort att det helt täcker gångbanorna på bryggorna närmast husväggen samt ytterligare 20 cm. Överhängets höjd över gångbanan bör vara minst 3 m för att inte hindra arbetet.

Mätkontorets placering på övre våningen gör det enkelt att nå mätbryggornas gångbanor.
 
Mäthus för större mätplats med omfattande skiftgång bör dimensioneras för arbetsstyrka om 12-15 personer totalt under dygnets olika skift. Både män och kvinnor förutsätts ingå i arbetsstyrkan.
 
Rekommendationer på utförande:
Övre planet:
Mätkontor med två dataplatser, lämpligen plats för ytterligare dataplats, samt arbetsplats för diverse administrativa arbeten. Då denna lokal också är uppehållsplats under väntetider placeras lämpliga möbler för detta ändamål. Lokalen är placerad i den del av mäthuset som är vänt mot infarten till mätplatsen. Stort fönster placeras mot husets gavel för betydande ljusinsläpp och uppsikt över fordonens in- och utpassering. Fönster i solbelysta lägen skall förses med möjlighet till avskärmning.
Väntrum för åkare förses med två expeditionsluckor med tillhörande bänk. Golvet skall vara belagt med klinkers för att underlätta renhållning.
Kontor som arbetsplats för förman, arbetsledning och/eller kontrollmätare/kvalitetsrevisor.
Förråd/arkiv om minimum 6 m2 för förvaring av mäthandlingar, blanketter och skrivmateriel mm.
Matrum med pentry som är tillräckligt stort för att rymma den samlade personalen och därmed kan fungera som samlingslokal för möten och arbetsplatsträffar.
Toaletter, en för mätarpersonalen och en för åkarpersonalen.
Trappa som förbinder husets båda plan.
Nedre planet:
Huvudingången förses med brosteg utrustat med borstar och skrapgaller.
Korridor som förbinder huvudingången med övriga utrymmen samt trappan till övre planet.
Stöveltvätt i anslutning till huvudingången.
Åkarrum med tillgång till pentry och telefon.
Förråd tillräckligt stort för att mindre arbetsfordon och mätutrustning mm skall rymmas. Utrymmet förses med kraftiga slagportar.
Elcentral med plats för elutrustning, fläktar och andra servicemotorer.
Vilrum med säng.
Arkiv för äldre årgångar av redovisningshandlingar.
Städförråd avsett för all utrustning som behövs till hela mätstationen.
Lämpligen toalett avsedd för kvinnliga mätare.
Skilda omklädningsrum för damer och herrar. Arbetstagare som förvarar personliga värdesaker på arbetsstället skall
ha tillgång till ett utrymme som har eller kan förses med lås.
Tvätt- och duschutrymme för damer respektive herrar.
 
Mäthus för mindre mätplats med samlad arbetsstyrka 4-6 mätare, män och kvinnor.
 
Rekommendationer på utförande:
 
Övre planet:
Mätkontor placerat i den del av huset som är vänd mot mätplatsens infart. Stort fönster i gaveln för god ljusmiljö. Fönster i solbelysta lägen skall förses med möjlighet till avskärmning.
Dataplats och lämpligen plats för ytterligare en dataplats. En arbetsplats för allmänt kontorsarbete.
Pentry med plats för stolar och bord. Pentryt saknar vägg mot mätkontoret med undantag för avskärmning.
Kontor som arbetsplats för arbetsledning och/eller kontrollmätare/kvalitetsrevisor.
Förråd/arkiv om minimum 6 m2.
Väntrum för åkare kombinerat med den ena av entréerna till detta plan. Disk med lucka till mätkontoret.
Omklädningsrum gemensamt för all personal, med duschkabin. Arbetstagare som förvarar personliga värdesaker på arbetsstället skall ha tillgång till ett utrymme som har eller kan förses med lås.
Toaletter med tvättställ, en för mätpersonal och en för åkarpersonal.
Städförråd avsett för nödvändig städutrustning.
 
Nedre planet:
Det nedre planet inreds endast till halva arean:
Kallförråd utan fönster.
Maskinrum utan fönster innehållande elcentral, ventilationsaggregat och annan nödvändig maskinutrustning.
 
Mätbryggor skall placeras med tillräckligt avstånd så att bilar med hydrauliskt lock kan avtäckas och köra fram till bryggan med locken öppnade och nedsänkta på utsidan av bilens långsida så att skäppans hela överyta är synlig. 
 
För att skydda bryggorna mot påkörning bör dessa ställas på stålskott fundament av betong som samtidigt fungerar som avledare. Fundamentets höjd över körbanan bör vara ca 20 cm. Bryggornas stativ bör ställas högst 10 cm från fundamentets kant mot körbanan för att göra det möjligt för virkesmätaren att komma nära i samband med måttagningen. Mätbryggans längd bör vara minst 24 meter. Mätbryggans höjd bör vara lägst 3,0 meter.  Bryggorna bör i åtminstone ena änden vara försedda med trappa som når ner till marken. Trappsteg och gångplan bör helst vara gjorda av gallerdurk eller sträckjärn för att minska risken för halkolyckor. I bryggor av trä är risken större för halka. Dessa bör därför ej vara målade och bör vid respektive trappsteg anbringas ett utanpåliggande sträckjärn. Körbana mellan bryggorna bör vara gjuten i betong.
Erfarenheten visar att asfaltbanor mellan bryggor under den varma årstiden trycks sönder på grund av de tunga lassvikterna.
 
I de fall torrhaltsbestämning är aktuell och mätplatsägaren överväger att investera i NIR-teknik för mätning i lass med sond) bör mäthus och mätbryggor vara utformade på sådant sätt att en NIR-kran med tillhörande utrustning kan placeras och manövreras från mätbryggan.
 
Belysningsstolpar med godkänd armatur bör monteras i anslutning till mätbryggorna. Rekommendation på ljusstyrka för att uppnå godtagbar effekt är 250 W HG-lampa. Per mätbrygga behövs för fullgod belysning normalt 11 armaturer.
Viktigt att tänka på är att så långt möjligt begränsa de elektriska kraftfält som mätaren kan utsättas för.
 
På de flesta större mätplatser finns behov av laboratorium för sållning och torrhaltsbestämning av flisprover. Många skäl talar för att laboratoriet placeras i en separat byggnad intill mäthuset:
  - Torkskåpen innebär viss brandrisk
  - Hantering av flisprover kan innebära problem med damm och mögelsporer vilket ställer ökade krav på allmän- och punktventilation.
  - Kraftigare ventilation kan medföra buller
  - Provtagning sker ofta på annan plats än vid mätstationen
  - Separat byggnad kan skräddarsys utan hänsyn till omgivande lokaler
 
Sållningsskåpet bör placeras på separata fundament eller arrangeras på annat sätt så att man undviker vibrationer i byggnaden. Placeras laboratoriet i samma byggnad som mäthuset bör den ha separat ingång.
 
Arbetsbord bör vara höj- och sänkbart. Det bör också finnas förstoringsglas i kombination med arbetsbelysning.
 
 
För att säkerställa att maxhalten av damm och mögel inte överskrids skall dokumenterat godkänd exponeringsmätning göras på varje enskild mätplats.

Skriv ut Måttstocken


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn