support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:

 

  
Topboxtexten skriver du här
 


 ‹ tillbaka

Yttre planlösning

 
Mätplatsen bör placeras i direkt anslutning till infarten till industrins vedgård och så att trafiken på anslutningsvägar, i synnerhet allmänna vägar, inte störs av väntande virkesfordon. Uppställningsplatsen för fordonen bör vara dimensionerad med hänsyn till mätplatsens storlek och den anhopning av fordon som erfarenhetsmässigt kan förekomma vid vissa tidpunkter samt disponeras så att fordonen kan mätas efter principen först in – först ut. Det är en avgjord fördel om såväl vägar som utrymme i övrigt runt mätstationen är asfalterade. Utfarten från mätplatsen görs helst gemensam med infarten.
 
I förekommande fall reserveras utrymme för mätportal (exempelvis av modell Mabema eller Modus 2000).
 
Fordonsvåg för inmätning bör placeras i direkt anslutning till infarten. Vågen bör kunna övervakas från mätstationen, eventuellt med monitor. Talkommunikation med vågterminalen är en fördel. Våg bör vara försedd med uppvärmning som förhindrar isbildning och fastfrysning vintertid. Åtgärder för effektiv dränering bör ha vidtagits. Taravåg bör placeras inom rimligt gångavstånd från mätstationen, om möjligt så att den kan bevakas okulärt från mätstationen. Terminalen vid taravågen bör medge utskrift av fullständigt mätkvitto.
Gör det möjligt att kontrollera att taravägning sker i föreskriven ordning. Närheten till mätstationen underlättar för fordonens förare.
 
Mäthuset placeras på så stort avstånd från uppställningsplatsen att fordon utan hinder kan köra fram till och genom mätbryggan.
 
Parkeringsplats för personfordon bör om möjligt placeras nära mätstationen för att minimera påkörningsrisk med fotgängare bland truck- och/eller lastbilstrafik. I annat fall bör gångväg förläggas till/från mätstationen med erforderlig märkning och/eller avgränsning så att påkörningsrisken minimeras. Belysningen skall i båda fallen vara tillräcklig för god sikt. Lämpligen anordnas vid varje parkeringsplats eluttag för motorvärmare.

Minimalt gångavstånd minskar olycksrisken med fotgängare bland tung trafik.
 
I de fall gående endast får röra sig på utpekade gångvägar bör detta tydligt anslås.
 
På lämplig plan mellan mätstation och industri ordnas permanent plats för lagring av stickprovstravar/provtravar samt i berörda fall mätbänkar för stockmätning av provtravar, företrädesvis med tak och vindskydd. Som riktlinje ska platsen asfalteras samt dimensioneras för att rymma två veckors utfall av stickprovstravar/provtravar med säkerhetsavstånd till travar. Även plats för utbildningstravar kan behövas. Platsen bör placeras så nära mätstationen som praktiskt möjligt, med de naturliga eller utplacerade avgränsningar mot motorfordonstrafik som erfordras för säker mätning.
I väntan på kontrollmätning placeras stickprovstravar/provtravar i häckar alternativt på rent, fast underlag för att förhindra förorening. Mätbänk skall utformas utifrån aktuellt sortiment och godkännas genom initial skyddsrond. Som riktvärde ska mätbänk rymma två travar. Om platsen ej kan direktbevakas bör monitor samt kommunikations-möjligheter finnas.
En plats för nära kan vara olämplig på grund av buller och avgaser från fordon. Det kan också innebära lång tranportsträcka för lastmaskiner som behövs för virkesmätningen.
 
Plats för avskärmad parkering av personbil bör finnas nära kontrollmätplatsen.

Kontrollmätare/kvalitetsrevisor behöver medföra verktyg och mätredskap till kontrollmätplatsen.
 
Belysningsstolpar bör placeras vid mätbänk. Rekommendation är 4 m ut från mätbänk med 8 m mellanrum med två armaturer per stolpe, en riktad rakt ovanifrån på 8 m höjd och en på 6,5 m höjd och vinklad 30º från stolpen. Nedersta 3 m av stolparna bör gjutas in i betongcylindrar för att skyddas mot sönderkörning av lastmaskiner. Belysning väljs för bästa ljusstyrka och färgåtergivning.
 
Möjlighet bör finnas till snöröjning och vid behov saltning och/eller sandning. 
 
Inom VMF Qbera tillämpas MAS-mätning vid stickprovsmätning. Vid MAS-mätning utarbetas separata instruktioner per industri.
 
Damm är ett arbetsmiljöproblem som kan förekomma på vissa mätplatser vissa tider på året. Fast eller mobil anordning för att binda dammet genom exempelvis saltning eller vattning bör finnas.
 
 
Avbandning skall ske efter mätning på angiven plats, skild från mätbrygga och mätare. Anslag skall finnas.

Skriv ut Måttstocken


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn