support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:


 ‹ tillbaka

Mäthus

Mäthuset bör vara försett med tak över (tvärgående) transportör(er) i den utsträckning som behövs för att skydda mätutrustning och speglar mot nederbörd och samtidigt ge goda ljusförhållanden. Vid behov förses huset också med väggytor som minskar risken för störande ljus.
Bländning genom infallande solljus och ljusreflexer i glasytor försvårar mätningsarbetet. Dessutom innebär det problem att klassa stocken om den ligger både i starkt ljus och skugga.
 
Utrymmena, särskilt i mätlokalen, bör vara väl tilltagna utifrån antalet personer. På mindre arbetsplatser bör invändigt utrymme för kontor och operatörsplats uppgå till minst 20 m2. Invändigt utrymme för lunchrum/pentry och toalett bör uppgå till minst 15 m2. På toaletten bör finnas minst 150 cm fritt utrymme framför tvättställ respektive toalettstol. Omklädningsutrymmen och förråd bör finnas i samma byggnad som övriga utrymmen. Förrådsutrymme bör uppgå till minst 6 m2.
Det måste finnas tillräckligt utrymme för tillfälliga besökare som arbetsledning, kontrollmätare och studiebesökare.
 
Virkesmätaren bör vara placerad så att överblick finns över både lagringsbord, stegmatare och bedömningsbord.
Ger möjlighet till kontroll och styrning av virket på dessa transportörer. Den ger även möjlighet att förbättra säkerheten i särhållning av partier. Man får god överblick över stegmatare och lagringsbord utan att behöva vända sig om eller vrida på huvudet
 
Gångbanan fram till och med kontrollstocksfacket eller bordet för kontrollstockar bör ligga ca 0,5 m under medbringarnas nivå. Gångbanorna bör vara utförda av gallerdurk.
Konstruktionen ger bra och säker arbetsställning vid undersökning av stockar.
 
Fönsterväggen mot bedömningsområdet bör inte placeras i söderläge. Avskärmning av solljus kan ske med solfilm. Fönsterväggen bör vara av minst 6 mm tjocklek och av dubbelt glas för att åstadkomma tillräcklig bullerdämpning. Den del av rutan som vetter mot transportören bör vara hel inom bedömningsområdet. Sikthindrande stolpar bör undvikas. Fönstret bör kunna nås enkelt från utsidan för rengöring. Vid behov monteras särskild uppfällbar gallerdurk för detta ändamål. För längsgående bana gäller att golvsockeln bör vara 30 cm när golvet är i nivå med transportören. Fönstren bör vara snedställda max 40 cm och ha en höjd om ca 1,2 m. För tvärtransportör gäller att operatörsgolvets nivå bör vara 50 till 90 cm över undersidan på stocken. Golvsockeln under rutorna bör vara 20 cm när golvet är beläget 30 cm över tvärtransportören. Vid högre golvhöjd bör sockeln minskas i motsvarande grad. Vid golvhöjden 60 cm får golvsockel inte finnas. Fönstren bör vara snedställda max 50 cm och ha en höjd om ca 1,5 m.
Fönstrens placering i norrläge i förhållande till operatören minskar risken för infallande, störande solljus och reflexer. Även fönstrens utformning och lutning är viktig. Lutningen av fönstren skapar bättre rymd i lokalen och tillåter operatören att komma närmare stocken. Alla föremål som skymmer siktfältet stör mätningen. Detta gäller i hög grad också ljusreflexer. Om golvet är i rätt höjd behövs kanske inte lyftbord, se punkt 7.2.
 
Fönster i solbelysta lägen bör förses med möjlighet till avskärmning, ev med rullgardin eller solfilm. Fönster bakom operatören bör undvikas.
Anordningarna är nödvändiga för att minska värmeinstrålningen sommartid. Även bländning kan förekomma.
 
Höj- och sänkbart skrivbord bör finnas för att möjliggöra variation.
 
Anordning mot skadlig effekt vid blixtnedslag krävs. Lämpligaste metod väljs av mätplatsägaren.
Anordning är nödvändig för att minimera risken för personskada vid direktnedslag eller vid överslag i elnätet.
 
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2006_04.aspx (Bilaga B 2.5)  
 
Mätplatsens elcentral bör ej vara placerad under operatörsplatsen.
Risk finns för skadliga, starka elektriska fält. Avskärmning kan komma att krävas genom kommande EMF-direktivet. Strålningsstyrkan avtar dock snabbt med ökat avstånd.
 
På lämplig plats i mätlokalen bör placeras en panel med eluttag ca 1,2 m över golvet. Minst fem dubbla jordade uttag bör ingå i panelen.
Mät- och kontorsutrustningen kräver tillgång till ett stort antal eluttag. Panelen minskar också behovet av tillfälliga löst liggande sladdar.
 
Minst två dubbla jordade uttag bör placeras såväl under som över fönstret framför mätstolen. Uttagen kan också vara placerade i anslutning till stolen.
Display och TV-monitorer kommer att placeras intill fönstret.
 
Eluttag för mät- och registreringsutrustning bör ligga på samma fas, dock ej densamma som för belysningen.
Samma fas behövs för att minimera riskerna för elstörningar.
 
Telefonjack bör monteras intill elpanelen, i kontorsutrymmet och vid operatörsstolen. Bredband skall inkopplas.
Ger flexiblare PC-placering utan att sladdar behöver förlängas. Jacket skall vara ovanför skrivbordet då modemet endast skall vara inkopplat vid datakommunikation på grund av risken med åskvädersstörningar.
Bredband ger tillförlitlig datakommunikation och är förutsättning för användning av dataprogram. 
 
Mätlokalen bör kunna låsas med stöldgodkänt lås, helst med larm.
Möjlighet måste finnas att på ett betryggande sätt skydda inventarier samt förvara mäthandlingarna och andra dokument som ej får vara åtkomliga för obehöriga. Låsets typ är en försäkringsfråga.
 
I mätlokalen bör takbelysningen vara tyristorstyrd. Över banan efter tvärtransportören bör sättas en rad lampor fram till mäthusets slut. Materialet i mäthusets innerbeklädnad bör vara sådant att det ej reflekterar ljus.
Utanför bedömningsområdet behövs endast allmän belysning. Punktvis, starkt sken i mätlokalen stör mätningsarbetet.
 
Bullernivån i mätlokalen skall normalt ej överstiga 55 dB(A). Ljudnivån i lokalen dämpas genom användning av lämpligt material i golv, väggar och tak. Störande ljud utifrån begränsas om fönstren utförs med 2-glas isolerruta.
Bullernivån 55 decibel A är ett riktvärde för lokaler där arbete pågår mer kontinuerligt.
 
 
6.17 Klimataggregat och ventilation
Utöver radiatorer under fönstren bör klimataggregat finnas som garanterar lämpligt inneklimat oberoende av årstid och håller imma borta från fönstren. Lämplig regleringsmöjlighet mellan 18ºC och 23ºC. Direktverkande elradiatorer bör undvikas. Ventilation bör generera övertryck för att undvika damm. Luftintag bör placeras där luften inte är kontaminerad av damm eller olja och fett från kerattbana.
Bättre miljö för personal och datorer. Elradiatorer skapar alltför torr luft.

Skriv ut Måttstocken


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn