support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:


 ‹ tillbaka

Mätram och metalldetektor

Utrymme dimensioneras och mätutrustning bör placeras så att tillsyn kan ske obehindrat. 
 
5.2 Mätram
Mätramen bör vara monterad på separata fundament som inte står i kontakt med anläggningen i övrigt.
Vibrationer i fundamentet medför risk för att mätramens funktion påverkas.
 
5.3 Mätram av skuggprincip
Mätram av skuggprincip (en- och tvåvägsmätramar) bör vara försedd med tak eller annan överbyggnad som skyddar mot nederbörd och störande ljus. Mätramen bör vara lätt åtkomlig för rengöring. Mätram med mätbalk som ligger under transportörskedjan bör vara försedd med anordning som avlägsnar bark och andra föroreningar från mätbalken.
Mätramen kan skadas av fukt. Infallande solljus kan försämra mätnoggrannheten.
Mätbalkarna måste vara helt fria från föroreningar för att mätningen skall fungera tillfredsställande.
 
5.4 3-D mätramar
3-D-mätramar kräver normalt fullständig avskärmning av solljus samt skydd mot kraftiga temperaturskillnader. Inbyggda 3D-mätramar kan förses med kameraövervakning (skräp, bark, snö etc). Även 3D-mätramar bör vara lätt åtkomliga för rengöring.
Kameraavläsning av laserpunkt eller laserlinje störs kraftigt av solljus.
 
5.5 Lasersäkerhet
För mätram med laser enligt laserklass 3B skall godkända laserskyddsglasögon vara tillgängliga på mätplatsen om fullgod lasersäkerhet inte säkrats på annat sätt. Laserstrålning skall automatiskt stängas av genom brytare på servicelucka, alternativt ljusvakt, eller genom enkel manuell avstängning via mätramsdatorn. Riskområde skall utmärkas med varningsskyltar. Leverantörsmanual med lasersäkerhet skall finnas på mätplatsen.
Observera att kontrollmätare/kvalitetsrevisor behöver ha laserljuset på vid installationstest och periodiskt test.
 
 
5.6 Metalldetektor
För metalldetektor som är placerad i anslutning till mätram bör avståndet mellan detektorns gummitransportör och mätramen vara minst 7 m.
Stocken måste vid passage genom mätramen ligga stilla på medbringaren. Efter att ha lämnat den grunda gummibanan behöver stocken en sträcka att stabilisera sig på innan mätramen.
 
5.7 Skyddsram
Skyddsram eller liknande bör finnas för såväl metalldetektor som mätram.
Skydd behövs för att undvika påkörning av stock som ligger snett i transportören.
 
Att beakta vid tvärmatning med mätram efter bedömningsbordet
 
5.8 Placering
Om det är tekniskt möjligt bör mätramen på den utgående transportören placeras före metalldetektorn.
Lösningen ger operatören bättre överblick och minskar gångavståndet till stoppläget för undersökning.

Skriv ut Måttstocken


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn