support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:


 ‹ tillbaka

Transportörer

 
Transportörer bör bäras upp av egna fundament. Sidoväggarna bör vara sandfyllda för de avsnitt av längdtransportörer där stockar läggs ner från bord eller sidotransportörer. Däremot behöver inte hela transportörens sidoväggar vara dubbla och sandfyllda.

Fristående konstruktioner innebär att vibrationer från transportören inte fortplantas till mäthuset och orsakar skakningar och buller. Sandfyllda sidoväggar dämpar buller och vibrationer.
  
Transportörer vid tvärmatning bör förläggas med rörelseriktningar bort från mäthuset för att eliminera risken att stockar som hamnar snett eller fastnar riskerar att träffa mäthuset.
  
Nedbringaravståndet bör vara högst en meter och medbringarnas höjd bör vara minst 4 cm över glidskenorna.

Kraven syftar till att minska risken för att stock skall "doppa" under medbringarnivån.

Transportörens hastighet bör vara steglöst variabel.

Med variabel hastighet kan flödet av stockar anpassas till svårighetsgraden i bedömningen.
Transportör som är delad mellan stegmatare och mäthus bör ha den första delen försedd med reversibel drift.

Anordningen minskar risken för olycksfall och behovet av traktorhantering eftersom övergrova stockar och "dubbelstockar" kan köras isär eller av banan genom att backa den.

2.5. Medbringare
Vid passage genom mätramen bör transportören ej vara försedd med skymmande kanter. Medbringarna bör helt täcka glidskenorna.

För att mätningen skall fungera får strålgången mellan mätramens mätbalkar inte vara skymd. Medbringare som täcker hela glidskenans bredd gör att den automatiskt hålls ren.

I anslutning till mätramen bör transportören vara försedd med en öppning mot den undre parten av kedjan. Från öppningen och i riktning från mäthuset bör monteras en plåt på transportörens undersida fram till den plats där man vill samla snö, bark mm.

Öppningen med tillhörande plåt gör att snö och bark mm, som faller ner genom öppningen, automatiskt förs bort av den underliggande kedjans medbringare. Detta förenklar renhållningen och minskar riskerna för störningar i mätningen.
 
2.7 Längd
Transportören genom mätramen bör ha en längd bortom mätramen om ca 7 m.

Sträckan bortom mätramen måste omfatta minst en stocklängd för att mätramens mätnoggrannhet skall kunna utnyttjas helt.
 
Glidskenorna i transportören bör i mätområdet vara försedda med mönster så att reflexer inte uppstår.

2.9 Stoppläge
På transportören bör finnas ett stoppläge för undersökning av ordinarie stockar och för märkning av kontrollstockar. En arbetsbrytare (mekanisk brytare) bör finnas placerad i anslutning till undersökningsplats/ märkningsplats för kontrollstockar. Samma gäller om ett särskilt kontrollstocksbord används (se punkt 2.10).

Stockar måste utan hinder kunna undersökas respektive kontrollstockar märkas innan de kommer ut i stockfacken.

2.10 Kontrollstocksbord
Stoppläget för märkning av kontrollstockar kan vid behov ersättas av ett särskilt kontrollstocksbord för uppläggning av kontrollstockar i enkelt lag i den ordning som de tagits ut, alternativt separat kontrollstocksbana.

Bord/bana gör det möjligt att lägga av och märka stockar utan att transportören stannas vilket ökar anläggningens kapacitet. Märkningen kan ske av flera stockar i taget och vid tidpunkter som är lämpliga med hänsyn till arbetet i övrigt.
 
2.11 Kameror
Den utgående transportören bör övervakas av kameror.

Kamerorna ger operatören möjligheten att övervaka funktionen hos hela sorteringsbanan. Dirigering av lasttruck underlättas och anläggningens kapacitet utnyttjas bättre.
 
En eluppvärmd spegel med måtten 0,75 x 1,0 m bör placeras i början av utgående transportör.

Spegeln ger god överblick över utmatningstransportör och timmerfack.
 
Belysningsmast(er) med strålkastare bör finnas även för facksorteringen.

En god belysning är en förutsättning för säkert och effektivt arbete.
 
 
2.14 Ljud- och/eller ljuslarm
Vid igångsättning av sorteringsbanan skall ljud- och/eller ljuslarm avges. Ljudsignal förordas i den mån krav på yttre miljön så tillåter. Krav på 10 sekunders fördröjning från det att virkesmätaren trycker på start tills sorteringsbanan börjar gå. Under den tiden skall larmning ske utefter hela banan.
Det rekommenderas att yttre sorteringsbanan delas från inre banan för att minimera antalet stopp på sorteringsbanan som genererar larmsignal. Möjlighet skall finnas att låsa banan. Skylt att läggas i mätstolen vid reparation bör finnas.
Annat signalsystem eller annan lösning får väljas utifrån egen riskbedömning för aktuell mätplats.

Virkesmätaren kan inte ha total uppsikt över sorteringsbanan. Person kan befinna sig under eller intill sorteringsbanan utan att synas från mäthuset.
 

2.15 Korsande transportörer
Vid större anläggningar med korsande transportörer bör vid behov användas säkerhetsgrindar med dörrbrytare, eller motsvarande metod med samma säkerhetsfunktion, för säkerhet vid tillträde i olika områden. Start av transportör skall ej kunna ske från mäthuset då dörrbrytare, eller motsvarande, aktiverats. 

Kontrollmätare/kvalitetsrevisor och övriga besökare är inte alltid synliga från mäthuset.

Skriv ut Måttstocken


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn