support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:

 

  

Med 50 års erfarenhet av
tjänster för skogsnäringen

 


 ‹ tillbaka

Historia

SDC - mer än 50 år i
skogsnäringens tjänst

I samband med SDCs
50 års jubileum 2011
gjordes en jubileumsfilm.
Filmen beskriver i korthet SDCs uppbyggnad fram till idag.

 
 
Från Skogsbrukets Datacentral till Skogsnäringens informationsnav
Efter den svenska sågverksindustrins snabba tillväxt på 1800-talet blev mätning av virke allt viktigare i skogsaffärer. Krav på enhetliga regler och oberoende mätare ledde till bildande av mätningsföreningar och till lagstiftning på området. 1935 bestämdes att en mätningsförenings styrelse skulle ha lika många säljare- och köparerepresentanter. Skogsstyrelsen blev senare tillsynsmyndighet och utfärdade föreskrifter för mätning och dokumentering av mätresultat.

1940-talet
VMR grundas
År 1941 grundades Virkesmätningsrådet på initiativ av dåvarande mätningschefen Gösta Djurberg i Wermländska Inmätningsföreningen. I dagligt tal kom det att kallas VMR. VMR var från början en samarbetsorganisation med de dåvarande virkesmätningsföreningarna, som mest 12 stycken, som medlemmar. Under de första åren var verksamheten främst inriktad på samordning av lönesättningen för mätarpersonalen. Så småningom övergick verksamheten till egentliga virkesmätningsfrågor och så är fallet även idag medan avtalsfrågorna helt övertagits av andra organ.

1960-talet
Starten för SDC
1961 bildades Skogsbrukets Datacentral SDC som en ekonomisk förening för att samordna och rationalisera virkesredovisning. Initiativtagare var dåvarande Domänstyrelsen, MoDo, SCA och Skogsägarrörelsen. Att använda datorer för att effektivisera arbetet var en viktig strävan.1963 installerades den första datorn, IBM 1410, och snart togs ett redovisningssystem i drift. De första åren var verksamheten fokuserad på Norrland men under decenniets sista år blev hela landet anslutet.

SDCs första registreringsutrustning i samband med stockmätning - pennstansplatta, penna och identitetskort från 1960-talet.

Utökat ansvar för VMR
Det tidigare stora antalet virkesmätningsföreningar och kravet på att alla föreningar skulle vara företrädda både med en köpare och en säljare i rådets styrelse gjorde arbetet i styrelsen tungrott. Ett arbetsutskott utsågs visserligen men i mitten på 60-talet var det dags för en organisationsförändring. Den sammanföll med den nya virkesmätningslagens tillkomst 1966, som innebar att branschen genom VMR i praktiken övertog Skogsstyrelsens tidigare ansvar för utvecklingen av virkesmätningsbestämmelserna. Istället för föreningarna blev nu de centrala branschorganisationerna på virkesmarknaden huvudmän för VMR och i denna egenskap kom de också att tillsätta ledamöter i dess styrelse. Samtidigt förstärktes resurserna vid rådets sekretariat. Under 80- och 90-talen skedde flera fusioner mellan virkesmätningsföreningar så att vi vid sekelskiftet var framme vid dagens situation med tre föreningar; VMF Syd, VMF Qbera och VMF Nord.

1970-talet
Stark tillväxt
Stark tillväxt präglade 1970-talet för SDC. Virkesredovisningen var central men bland medlemsföretagen och andra företag fanns också behov av annat datastöd. SDC utvecklade bland annat system för administration av personal och ekonomi och optimeringssystem för pappers- och boardindustrin. Ett av de viktigaste stegen var dock att börja utveckla det inom SDC övergripande datasystemet Viol.

1980-talet
Förändringens tid
SDCs styrelse tog krafttag för att upprätthålla lönsamheten. Delar av organisationen såldes eller avvecklades. Från som mest 342 anställda 1982 fanns ett 40-tal kvar 1984. Verksamheten koncentrerades nu till enbart virkesredovisning och förbättringar av Viol.

1990-talet
Nya möjligheter
Expansionen var begränsad, fokus låg under 90-talet på volymtillväxt och produktutveckling. Med PC och handdatorer för datainsamling och nya metoder för kommunikation kunde arbetsmetoderna förfinas. Virkesredovisningen utökades med energisortiment och med mätdata från skördare. Transportredovisningen var på frammarsch och kom att omfatta merparten av landets transporter inom skogsnäringen. Viol förnyades och en rad användarnära system utvecklades.

2000-talet
Skogsnäringens IT-företag
SDC har ett 50-tal medlemsföretag, 120 anställda och omsätter cirka 130 miljoner kr. Grundtanken är densamma som vid starten: Att förmedla kvalitetssäkrad information inom skogsnäringen genom effektiva branschgemensamma IT-tjänster. SDC medverkar operativt som informationsnav i svensk skogsnäring. Nya kundgrupper är bland transport- och energiföretag

VMR del av SDC
Under år 2000 utredde marknadens parter hur man ville ha mätning och redovisning organiserad. Resultatet blev att Virkesmätningsrådet ombildades till en avdelning (VMR-avdelningen) inom SDC med i huvudsak samma mandat och arbetsuppgifter som Virkesmätningsrådet haft. Denna nya organisation trädde ikraft 2001-09-01 och avdelningen bemannades med två personer. Namnet på VMRs styrelse ändrades samtidigt till Rådet för virkesmätning och redovisning.

VMR delades till två nya avdelningar - VMU och VMK
VMR-avdelningen delades i augusti 2008 upp i två nya avdelningar och funktioner; Virkesmätning Utveckling (VMU) med ansvar för utveckling av teknik och metoder för virkesmätning samt Virkesmätning Kontroll (VMK) som hanterar kontrollfrågor. Uppdelningen av VMR-avdelningen skedde i enlighet med den nya struktur inom virkesmätning och redovisning som blev resultatet av den så kallade MoR-utredningen.

2010-talet
Skogsnäringens informationsnav
SDC har nu ett 60-tal medlemsföretag, 120 anställda och omsätter cirka 180 miljoner kr.

 

Skriv ut sidan


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn